Hva er mobbing ?

nei-til-mobbing-hvordan-reagere

Det finnes flere definisjoner av hva mobbing er. Definisjonen som blir brukt av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med Elevundersøkelsen lyder:

Mobbing er «gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing». Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for å defineres som mobbing.

Definisjonen av mobbing er problematisk av flere grunner. Begrepet «Mobbing» er ugreit i det praktiske arbeidet i skolen.

Krenkelser og krenkende atferd

Mobbing kan sees på som enkeltkrenkelser i rekkefølge. For å stoppe mobbing, må enkeltkrenkelser avdekkes og stoppes tidlig, før de blir mange og mer alvorlige. Snakker man om mobbing og mobbetiltak, så mister man dette perspektivet. Snakker man om at en krenkelse er en krenkelse for mye, og at enhver krenkelse skal gripes fatt i, så har skolen et veldig konkret mål å gå for.

For å få bukt med «mobbing», må skolen avdekke opplevde krenkelser. Til dette er elevsamtalen et glimrende kartleggingsverktøy. Elever skal vite at voksne aktivt og til stadighet jakter krenkede atferd. Hvem har sett hva de siste dagene? Hvem har vært utsatt? Hvem har gjort det? Hvor har det skjedd? etc.

Nulltoleransetilnærming

En nulltoleransetilnærming er et godt virkemiddel for å få bukt med krenkelser av mange slag. Da kreves en prosess innad på skolen som klargjør både elever, ansatte og foreldre. Det finnes god metode for å gjennomføre en slik prosess, og for å sikre oppfølging og vedlikehold slik at innsatsen holder seg.