Risikofaktorer for mobbing

Kombinasjonen av et dårlig arbeidsmiljø og en inkompetent ledelse skaper grobunn for mobbing. Følgende faktorer øker risikoen for at mobbing oppstår.

  • Mangelfull eller dårlig organisering og tilrettelegging av arbeidet.
  • Inkompetent eller fraværende ledelse.
  • Et generelt negativt sosialt klima preget av mistillit og konflikter.
  • En person i en sosialt utsatt posisjon.
  • En kultur som belønner eller tillater at mobbing forekommer.

Store konsekvenser

Mobbing i arbeidslivet har mange negative konsekvenser som berører flere enn de som opplever mobbingen. En «mobbesak» vil også ramme kollegene som observerer det, familie og venner.

Dessuten kan det ha stor innvirkning på arbeidsplassen som vil slite med økt sykefravær, høyere turnover og omorganiseringer. Det påvirker igjen produktiviteten, konkurransekraften og bedriftens kostnader.
Storsamfunnet plukker i mange tilfeller opp den endelige regningen og påføres kostnader ved langtidssykefravær og førtidspensjonering.

Fysiske og psykiske plager grunnet mobbing

Det er en alvorlig påkjenning å bli mobbet. Undersøkelser viser at de som blir eller har blitt mobbet gjennomgående har dårligere helse enn andre. Plagene er både fysiske og psykiske og kan oppstå selv lenge etter at mobbingen har opphørt.
Søvn- eller konsentrasjonsproblemer, depresjoner, irritabilitet og angst, stiv nakke, vonde skuldre, mageproblemer, hjerteklapp og hodeverk – dette er vanlige reaksjoner og noe man har krav på å få hjelp til å bli kvitt. Det samme gjelder de langtidsvirkninger som mange må slite med – de såkalte posttraumatiske plager.

Det naturlige stedet å begynne prosessen med å komme tilbake i fullt gjenge, er hos bedriftshelsetjenesten – i tillegg til å gå til verks mot selve mobbingen, hvis denne pågår ennå.

Akutte reaksjoner

Å oppleve mobbing gir en betydelig reduksjon i jobbtilfredshet. Reaksjonene er ofte forbundet med uro, engstelse, fortvilelse og forvirring. Psykiske plager som søvnløshet, anspenthet, depresjoner og lav selvrespekt er derfor vanlige.
Psykiske plager er de klart vanligste, men særlig i tilfeller der mobbingen har foregått over lengre tid vil en rekke psykosomatiske forstyrrelser og plager også kunne oppstå(Psykosomatikk er en betegnelse som brukes på de sykdommer av fysisk karakter som man antar har sin årsak i, eller i alle fall blir påvirket av, psykiske prosesser.)

Slike plager viser seg gjerne som hodepine, mageproblemer, søvnløshet, angst, diaré, kvalme, allergiske reaksjoner og depresjon.

Legg igjen en kommentar