Rett til godt skolemiljø

Elever har rett til et godt skolemiljø

Krenkelser og mobbing er noe av det mest alvorlige barn og ungdom kan bli utsatt for. Det er derfor laget et eget kapittel i opplæringsloven kapittel 9a som gir elever en lovfestet rett til et godt skolemiljø. Det er ikke et vilkår for skolens ansvar at hendelsen har blitt definert som mobbing. Enhver krenkelse av en elev vil være i strid med loven.

Skolen har ansvaret

Skolen skal alltid gripe inn, undersøke og stanse all form for plaging, dersom skolen blir kjent med at en elev ikke har det bra. Skolens ansvar omfatter all aktivitet i skolens regi, også på aktivitetsskole, SFO, skoletur og på skoleveien. Skolen kan også ha et ansvar når noen krenkes etter skoletid, dersom krenkelsen skjer på grunn av relasjoner som oppstår mellom elevene i skoletiden og forholdet påvirker retten til et godt skolemiljø.

Rektor skal lage et vedtak

Når en elev eller foreldrene ber om tiltak fra skolens side, skal rektor fatte et skriftlig vedtak med forslag til tiltak. Dette står i opplæringsloven § 9a-3. Skolen skal legge elevens subjektive opplevelse av sin situasjon til grunn for å undersøke, handle og fatte vedtak.

Barn som mobbes er i en veldig sårbar og vanskelig situasjon, og har behov for tiltak som er synlige. Tiltakene må føre til at eleven får tillit til at mobbingen skal stoppe, og at situasjonen skal bli bra. Tilgjengelig forskning viser at mobbing ikke kan forstås som en konflikt mellom to likeverdige parter. Skolen skal derfor ikke gå i diskusjon med mobbere. Å bare snakke med mobberen er ikke et egnet tiltak, og kan ikke anbefales. Det samme gjelder «observasjon».

Observasjon er ikke et tiltak, men en metode for å innhente informasjon om miljøet.

At barn tar igjen for å beskytte seg, reduserer ikke skolens ansvar. Det er et tegn på at saken har eskalert, og er en klar tilbakemelding til skolen på at de ikke har lykkes i å sette inn nødvendige tiltak som sikrer elevene retten til et godt skolemiljø. Det betyr at skolen må øke innsatsen, sette inn flere eller mer effektfulle tiltak, og at de må vurdere behovet for også kompenserende tiltak.

Foreldresamarbeid

Skolen må si klart ifra til de som mobber og deres foreldre at mobbing er alvorlig. Det må understrekes at det aldri finnes noen unnskyldning for å mobbe andre, og at fortsatt mobbing kan få alvorlige konsekvenser.

Dersom foreldre til mobbere ikke vil samarbeide om løsninger, eller avviser at barnet mobber, må skolen vurdere behovet for å varsle barnevernet. Forskning viser at mobbing også er skadelig for den som mobber. Forskerne undersøkte mobbing blant 8-åringer, og fant at 8,8 % var mobbere. Noen år senere var den samme gruppen ansvarlig for 33 % av kriminaliteten og 23,4 % av voldskriminaliteten, som voksne. Også av hensyn til mobberen selv er det derfor viktig at skolen griper inn tidlig, og at de har forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak som virker. (Universitetet i Tromsø (Sourrander, Rønning m.fl 2004)

Klagerett

Dersom rektor ikke løser saken innen rimelig tid, så kan foreldre og elever klage til Fylkesmannen. Elevene som er involvert er å anse som parter i saken, og foreldre kan kreve informasjon om hvordan saken blir fulgt opp fra skolens side.

Legg igjen en kommentar